Growing Gaelic in Nova Scotia Nova Scotia's Gaelic Culture Gaelic Youth in Action Gaelic Events Calendar Get Involved Current Projects About Comhairle Na Gaidilig
 
  An Dùil

Tha Comhairle na Gàidhlig an dùil a bhith na meadhan air àrainneachd a chruthachadh far an soirbhich le cànain, le cultar agus le coimhearsnachdan.

Mar sin, bidh a’Chomhairle a’deanamh saothair a thaobh adhartais anns na roinnean a leanas:

• Gum bi brìgh, buinteanas agus luach na Gàidhlig agus a cultar follaiseach do’n t-sluagh an Albainn Nuaidh.

• Gum bi fiosrachadh cothromach ri fhaotainn mu thimchioll na Gàidhlig’s a cultar. Gum bi eòlas agus tuigs’ aig muinntir Albainn Nuaidh air a’Ghàidhlig agus air a cultar.

• Gum bi buaidh air buan-leasachadh ionadail is roinneil. Gum bi luchd-pàirteachaidh riaraichte le prògraman agus seirbhisean.

• Gum bi luchd stiùiridh is oibreach gasda nan giùlan agus nam beachd.

• Gum bi ceanglaichean is compàirteachas eadar a’ Chomhairle agus dhaoine, chomainn ionadail, roinnean riaghaltais, luchd-urrais is tabhairt, ionadan foghlaim is eile.

• Gum bi teachd-asteach agus cosgaisean airgid an deagh staid.

Gathering of the Gaels - Click for more information.
Getting to know Gaelic
An làmh a bheir 'si a gheibh, Mar a d'thugar do dhroch dhuin'e.
The hand that gives is the hand that will receive, Except when given to a bad man.
Getting to know Gaelic
 
© The Gaelic Council of Nova Scotia - Comhairle na Gáidhlig | All Rights Reserved | Privacy Policy
The Gaelic Council of Nova Scotia, PO Box 123 Iona, NS, B2C 1N8
Comhairle na Gàidhlig, Bocsa a' phuist, 123 Rubha Eachainn, AN B2C 1N8