Growing Gaelic in Nova Scotia Nova Scotia's Gaelic Culture Gaelic Youth in Action Gaelic Events Calendar Get Involved Current Projects About Comhairle Na Gaidilig
 
  Ballrachd

Tha Comhairle na Gàidhlig a’cur fàilt’ air gach neach a tha deònach cànain is cultar na Gàidhlig àrach agus àrdachadh anns an roinn. Faodaidh neach sam bith ballrachd fhaotainn; cha leig sibh a leas a bhith fuireach an Albainn Nuaidh agus chan fheum Gàidhlig a bhith agaibh.

Download and fill out our membership form. Click here to download a PDF >>

Sochairean

Mar bhall de Chomhairle na Gàidhlig:

• gheibh sibh ùrachadh naidheachd air dè tha tachairt a thaobh na Comhairle.

• faodaidh sibh gabhail ri comataidh far am bi cothrom agaibh barrachd oidhirp a dheanamh a thaobh cuspair anns a bheil mòr ùidh agaibh.

• bidh bhòt agaibh aig a’Choinneimh Choitchinn Bhliadhnail.

• faodaidh sibh dreuchd a shireadh air a’Bhòrd Stiùiridh.

Tha ur ballrachd feumail do Chomhairle na Gàidhlig mar an ceudna. Bidh na cìsean agaibh a’cuideachadh le cosgais an làraich-lìn seo, a’toirt taic do phrògraman mar Spòrs agus TIP, a’maoineachadh iomairtean foillsichidh Gàidhlig mar MacTalla agus a’cruthachadh chothroman dhaibhsan a bhios deònach obair a lorg troimh mheadhain na Gàidhlig.

Cìsean

Faodaidh aon neach no teaghlach no buidheann ballrachd a cheannach. Gach bliadhna, bidh buidhnean a’pàigheadh $25; teaghlaich, $20; aon neach, $10. Faodar na cìsean a phàigheadh le seic no le òrdan airgid.

Getting to know Gaelic
An làmh a bheir 'si a gheibh, Mar a d'thugar do dhroch dhuin'e.
The hand that gives is the hand that will receive, Except when given to a bad man.
Getting to know Gaelic
 
© The Gaelic Council of Nova Scotia - Comhairle na Gáidhlig | All Rights Reserved | Privacy Policy
The Gaelic Council of Nova Scotia, PO Box 123 Iona, NS, B2C 1N8
Comhairle na Gàidhlig, Bocsa a' phuist, 123 Rubha Eachainn, AN B2C 1N8