Growing Gaelic in Nova Scotia Nova Scotia's Gaelic Culture Gaelic Youth in Action Gaelic Events Calendar Get Involved Current Projects About Comhairle Na Gaidilig
 
  Cuiribh fios thugainn

Ruigidh sibh ar gnìomhaichean agus neach-cathrach gach comataidh ma bheir sibh sùil air roinn Comhairle na Gàidhlig. A thaobh cheistean sam bith eile, cuiribh fios gu:

Comhairle na Gàidhlig
Bocsa a’Phuist
123 Rubha Eachainn, AN
B2C 1N8

Ruigidh sibh oirnn air a’fòn aig (902) 863-7462 no faodaidh sibh post-dealain a chur gu council@gaelic.ca

Bu choir fiosrachadh sam bith air tachartasan a chur dìreach gu events@gaelic.ca. Cuimhnich gun cuir sibh brath dà sheachdain cò dhiubh roimh’n àm. Fiach gun ainmich sibh an làtha, an t-àm, an t-àite (sgìre agus suidheachadh) maille ri beagan fiosrachaidh mu’n tachartas. Bhiodh ainm neach-freagairt cuideachd feumail.

Getting to know Gaelic
An làmh a bheir 'si a gheibh, Mar a d'thugar do dhroch dhuin'e.
The hand that gives is the hand that will receive, Except when given to a bad man.
Getting to know Gaelic
 
© The Gaelic Council of Nova Scotia - Comhairle na Gáidhlig | All Rights Reserved | Privacy Policy
The Gaelic Council of Nova Scotia, PO Box 123 Iona, NS, B2C 1N8
Comhairle na Gàidhlig, Bocsa a' phuist, 123 Rubha Eachainn, AN B2C 1N8