Growing Gaelic in Nova Scotia Nova Scotia's Gaelic Culture Gaelic Youth in Action Gaelic Events Calendar Get Involved Current Projects About Comhairle Na Gaidilig
 
  Tha Comhairle na Gàidhlig a' cur Fàilte Oirbh!

Se sluagh air leth a th’ann an Gàidheil Albainn Nuaidh; tha sinn fuaighte ri dualchas Albainn, ach chaidh ar cultar a dheilbh leis na thachair do ar tùsairean ann an Canada.Tha cànain is cultar na Gàidhlig aig mìltean an Albainn Nuaidh mar chòir-bhreith, ach seo còir a th’air a bhith an cunnart feadh bhliadhnaichean.Tha Comhairle na Gàidhlig a’saothrachadh maille ri daoine agus ri comainn air feadh an t-saoghail chum cultar sònraichte na Gàidhlig a ghleidheadh agus a chumail beò.

Air an làrach seo, gheibh sibh fiosrachadh mu iomadh obair anns a bheil sinn an sàs, eadar programan tumaidh, bùithean-oibre anns na h-òrain, cothroman foghlainneachd is sgoileireachd, pròiseactan clàraidh agus iomairtean tagraidh.Tha cunntas an seo air cùisean Gàidhlig air feadh na roinne agus thall-thairis, maille ri aithisgean, sgrùdaidhean agus naidheachdan mu thimchioll leasachadh cànain is cultair na Gàidhlig. Fiach gun toir sibh sùil dhrùidhteach air na tha cruinn an seo agus gun till sibh gu tric a shireadh ùrachaidh air na tha tachairt.

Se buidheann carthannachd a th’ann an Comann na Gàidhlig, fo bhord-stiùiridh saor-thoileach. Tha feum againn air taic bhuaibh ann a bhith cumail suas na saothrach chum àrainneachd a chruthachadh far an soirbhich le cànain, le cultar agus le coimhearsnachdan.

Mar a thèid agaibh air cuideachadh

Nuair a bhios obair aig a’chomhairle ri dheanamh, nach tabhainn sibh cuideachadh. Faodaidh sibh clas TIP eagrachadh ’n ur dachaidh. Nach sgrìobh sibh litrichean chun na meadhanan agus chun an riaghaltais. Thoiribh airgiod seachad. Theid againn uile air cuideachadh ann a bhith gleidheadh agus a’cur air adhart na Gàidhlig.

A’toirt amach ballrachd (cliog airson tuilleadh fiosrachaidh)
Bidh ballrachd na Comhairle a’buileachadh oirbh na sochairean a th’air an ainmeachadh air duilleig na ballrachd; a bharrachd air an seo, bidh e na chuideachadh do’n Chomhairle ann a bhith foillseachadh do bhuidhnean maoineachaidh is eile cho fiachail agus cho cudthromach’s a tha ar saothair.

Thoiribh airgiod seachad (cliog airson tuilleadh fiosrachaidh)
Tha iomadh seòrsa tabhartais ann a thaobh airgid. Faodaidh e bhith mar aon tiodhlac a mhàin, no air a riaghladh uair’s a’mhìos, no faodaidh sibh smaoineachadh air roinn de dhìleab fhàgail aig a’Chomhairle.

Tagradh
Feumaidh tuigse bhith aig an t-sluagh chumanta agus aig an riaghaltas ionadail, roinneil agus feadarail air cho riatanach’s a tha a’Ghàidhlig air taic. Cuiridh sibh ri obair na Comhairle ma sgrìobhas sibh litrichean cuideachail is misneachail gu ceannardan an riaghaltais agus ma chuireas sibh an cèill ur beachdan ann an litir gu neach-deasachaidh. Ma’s aithne dhuibh mu thachartas Gàidhlig anns a’choimhearsnachd, thoiribh cuireadh do na meadhanan ionadail. Ma chluinneas iadsan gu bheil ùidh aig muinntir na sgìre ann, ma dh’fhaoidte gum bi barrachd fèill air. Mura bi guth air an tachartas ann an aithisg no agallamh, nach cuir sibh litir gu neach deasachaidh no nach fòn sibh an reidio ag innse cho math’s a chaidh a’chùis. Mar sin, is dòcha gum bi mothachadh an t-sluaigh a’dol am meud agus gun toir seo air na meadhanan tadhal an ath thuras.

Getting to know Gaelic
An làmh a bheir 'si a gheibh, Mar a d'thugar do dhroch dhuin'e.
The hand that gives is the hand that will receive, Except when given to a bad man.
Getting to know Gaelic
 
© The Gaelic Council of Nova Scotia - Comhairle na Gáidhlig | All Rights Reserved | Privacy Policy
The Gaelic Council of Nova Scotia, PO Box 123 Iona, NS, B2C 1N8
Comhairle na Gàidhlig, Bocsa a' phuist, 123 Rubha Eachainn, AN B2C 1N8